HOTARARE privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50%

ROMANIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT                                                                          

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE

privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50%, cladiri (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Rm.Sarat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.69/2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.07.2020;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.37939/16.07.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– raportul Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.37941/17.07.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

-prevederile art.V si art.VI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;

-prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal – “Impozite si Taxe Locale”;

– prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Nota de fundamentare nr.30369/04.06.2020;

-procedura statuata de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

-prevederile HCL nr.171/28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2020– august 2020;

-prevederile art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea <LLNK 12019    57182 332 151 96>art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-prevederile art.5, lit.m) si n),  art.129, alin.(4), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

       Art.1. Se aproba instituirea urmatoarelor facilitati fiscale la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri, astfel:

  1. Reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50% (potrivit dispozitiilor art. V alin. (1) lit. a) din OUG nr. 69/2020) pentru cladirile nerezidentiale sau mixte (numai pentru suprafata folosita in scop nerezidential) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice si juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice.
  2. Scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ teritoriala, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii sa isi intrerupa total activitatea economica. Scutirea se aplica numai in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si in care activitatea economica nu s-a putut desfasura, potrivit legii, respectiv pentru taxa lunara pe cladiri aferenta lunilor aprilie si mai a.c..

Art.2. Pentru a beneficia de prevederile art.1, lit. a) proprietarii cladirilor au obligatia ca pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere.

Art.3. Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economica proprie, in declaratia pe propria raspundere, vor mentiona fie intreruperea totala a activitatii proprii stabilita conform prevederilor legale, fie intreruperea partiala a activitatii economice. Proprietarii care si-au intrerupt partial activitatea economica vor anexa la cererea prevazuta la art. 2 o copie a certificatului pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice.

Art.4. In cazul proprietarilor care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, pe perioada in care s-a instituit starea de urgenta, din declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 2, trebuie sa reiasa ca acestia se regasesc concomitent in urmatoarele situatii:

  1. Au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a cladirii, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta;
  2. Cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau partial activitatea economica.

Art.5. Pentru incadrarea in situatia prevazuta la art. 4 lit. b) proprietarii care detin in proprietate cladiri nerezidentiale sau mixte (numai pentru suprafata nerezidentiala a cladirii) verifica daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice este afectata de intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.

Art.6. Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, vor anexa declaratia  pe propria raspundere prevazuta la art. 2, din care rezulta incadrarea cumulativa in situatiile prevazute la art. 4 lit. a) si b) insotita si de declaratiile pe propria raspundere a utilizatorilor cu privire la intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora si certificatele pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice, in cazul utilizatorilor care si-au intrerupt partial activitatea economica.

Art. 7. In cazul cladirilor proprietatea publica sau privata a Municipiului Rm. Sarat, date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, prin contracte de concesiune sau inchiriere, se aproba scutirea de plata redeventei, proportional, pe lunile aprilie si mai 2020 (afectate de starea de urgenta) si scutirea de plata chiriei lunare pe lunile aprilie si mai 2020, daca acestea si-au intrerupt total sau partial activitatea, dovedita cu certificate pentru situatii de urgenta emise de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice.

Art.8. In cazul in care persoanele prevazute la art. 1 lit. a) au platit impozitul anual pe cladiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9. Pentru scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, potrivit art. 1 lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, au obligatia ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere. In declaratia pe propria raspundere, contribuabilii vor mentiona prevederile legale potrivit carora au avut obligatia intreruperii totale a activitatii proprii pe perioada instituirii starii de urgenta.

Art.10. In cazul in care persoanele prevazute la art. 1 lit. b) au platit taxa lunara pe cladiri datorata pentru anul 2020, pentru perioada aprilie si mai 2020, in care nu au desfasurat activitate economica, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.11. In cazul contribuabililor care beneficiaza de prevederile art. 1 lit. a) impozitul anual pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de reducere aprobata si a bonificatiei de 10% prevazuta la art. 462 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si stabilita pentru anul 2020 prin HCL nr. 269/28.11.2019.

Art.12. Se aproba scutirea de plata taxei lunare pentru ocuparea domeniului public, datorate de proprietarii panourilor publicitare destinate reclamelor publicitare, pe perioada in care acestea nu au fost decorate efectiv. In scopul scutirii de plata taxei lunare proprietarii panourilor publicitare, vor depune la organul fiscal local o cerere de scutire pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, in care vor declara pe propria raspundere perioada in care panourile publicitare nu au fost decorate.

Art.13. Se aproba scutirea de plata chiriei lunare pentru ocuparea domeniului public,  datorate de proprietarii panourilor publicitare destinate reclamelor publicitare prin contracte de inchiriere a domeniului public, pe perioada in care acestea nu au fost decorate efectiv. In scopul scutirii de plata chiriei lunare proprietarii panourilor publicitare, vor depune la organul fiscal local o cerere de scutire pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, in care vor declara pe propria raspundere perioada in care panourile publicitare nu au fost decorate.

          Art.14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Sarat.

Art.15. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.07.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.c) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, _____-____ abtineri si _____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 13 consilieri locali prezenti.

 

           Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemneaza pentru legalitate,

      Domnul consilier Florian Nicolae                    Secretar general,  

                                                                             Vagyas-Davidoiu Manuela   

                                                                                                                                

Nr. 200

Rm.Sărat 30.07.2020

Related posts