DISPOZIŢIE Nr. 219 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată – vineri, 28 august 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE :

         Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară de îndată,  VINERI, 28 AUGUST 2020, ORA 1000.

                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2.  Ordinea de zi a ședinței:

  1. Proiect de hotărâre nr. 154/26.08.2020 pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”,  POR 2021-2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului;
  2. Proiect de hotărâre nr. 155/26.08.2020 pentru aprobarea formei actualizate a fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”, POR 2021 – 2027, precum și aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în implementarea proiectului.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 28 august 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

        BUZĂU , 26 AUGUST 2020

  

PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

 

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts