DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 17.09.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 17.09.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 17.09.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 17.09.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 17.09.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

   

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 Nr. 714

Rm. Sarat 11.09.2020

 

Anexa la Dispozitia nr.________________

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 17.09.2020

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 106/31.03.2020 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor

aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati stabilita in conformitate cu criteriile pentru ierarhizarea solicitarilor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală la nivelul Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata)  apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 164), strada Muresului nr.24, judetul Buzau, pe care este executata constructia -C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de executie fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.903/09.07.2020, catre domnul Cârlig Nicu-Sorin casatorit cu doamna Cârlig-Draghici Andreea-Elena coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Tomulescu Elena Angela

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Administrare Patrimoniu

 

 

Majoritate

absoluta

6. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada General Constantin Pantazi nr.8 (parcela 140), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate calificata
7. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Banu Mihalcea nr.23 (parcela 211), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate calificata
8. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu cinci bunuri mobile – aparate de aer conditionat cu inverter de 60.000 BTU

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate

absoluta

9. Proiect de hotarare privind darea in administrare a celor cinci bunuri mobile – aparate de aer conditionat cu inverter de 60.000 BTU apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Rm.Sarat catre Institutia de Interes Public Local « Piete, targuri si oboare » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a necesitatii privind modificarile patrimoniale referitoare la  scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a sase mijloace fixe (microbuze), mijloace fixe apartinand S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare privind aducerea la indeplinire, prin inregistrare si comunicare, a Ordinului Prefectului Judetului Buzau nr.554/31.08.2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local GRAMA MARIANA si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment

Contencios Administrativ si Juridic

 

 

Majoritate simpla
13. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.08.2020-10.09.2020;
  2. Certificat de grefa in Dosarul nr.1618/114/2020-obiect anulare act administrativ-anularea Ordinului Prefectului nr.554/31.08.2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, a mandatului consilierului local GRAMA MARIANA si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat

 

          Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-David

Related posts