DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 08.02.2021

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

PRIMAR

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 08.02.2021

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(3), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  08.02.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 08.02.2021 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 08.02.2021 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 08.02.2021 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 Nr. 110

Rm. Sarat 04.02.2021

  

Anexa la Dispozitia nr.________________

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 08.02.2021

 

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.195/27.07.2020 pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Administrator public/

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts