ANUNȚ DE PARTICIPARE Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

NR.  3016/09.07.2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al

Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

Autoritatea finanțatoare (contractantă), Municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr.l, CIF 2406871, tel 0238-561946, fax 0238-561947, website www.primariermsarat.ro, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile, din  fonduri  publice  alocate  pentru  activități  nonprofit de interes general, a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 70/16.04.201 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu  Sărat pe anul 2021, a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 146 din 30.06.2021 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021(proiecte din domeniile cultură, educație civică, social,protecția mediului)  a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 147 din 30.06.2021 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport), Programul Anual Nr. 101441/26.04.2021 al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2021, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general, pentru anul de execuție financiara 2021.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, Ghidul Solicitantului, se pune la dispoziția celor interesati, prin intermediul site-ului instituției www.primariermsarat.ro.

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării în conformitate cu Ghidul Solicitantului, la Registratura Primariei  Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Balcescu nr.l, în plic sigilat, cu următoarele specificații: denumirea entității solicitante,  adresa de corespondență,  titlul proiectului și mesajul „A nu se deschide pînă la sesiunea  de evaluare” .

Criterii de acordare a finanțărilor nerambursabile:

Vor  fi  supuse  evaluarii numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de selecționare:

a.programele și proiectele sunt de interes public local;

b. promovează și adaugă identitate imaginii orașului Rm.Sărat (la nivel național și internațional);

c. Este dovedită capacitatea organizatorică și functională a beneficiarului finanțării prin:

– experiența în domeniul administrării altor programe și proiecte similare;

– capacitatea resurselor umane de a  asigura desfașurarea programului sau proiectului la nivelul  propus;

-experienta în colaborare, parteneriat cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și nonguvenamentale din tara și din străinătate, după caz.

d. rezultatele scontate;

e. raportul de cheltuieli estimate/rezultate așteptate este realist și in concordanta cu activitatile planificate;

f. cheltuielile propuse reflecta în mod real raportul valoare-cost.

g. cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzatoare, sunt justificate si oportune.

h. costurile estimative nu au fost  sub sau supradimensionate;

i. continuitatea proiectului

Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total de minimum 60  de puncte.

În cazul în care punctajul obținut de o propunere de proiect este mai mic de 60 de puncte, proiectul nu este eligibil de a primi  finanțare.

În situația în care se constată diferențe mai mari de 20 de puncte între punctajele totale acordate pentru aceeiași propunere de proiect, președintele comisiei de evaluare și selectie va convoca o reuniune de  reevaluare comuna a propunerii de proiect în cauză.

Nu toate propunerile care vor întruni punctajele minime necesare vor putea primi finanțare, departajarea făcându-se în funcție de punctajul relevat de criteriul de evaluare nr. 1 referitor la relevanta și coerența proiectului, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibilă momentul aprobării.

Finanțarea aprobată poate fi aceeași sau mai  mică decât suma solicitată.

Nu sunt selecționate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 1. documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile art. 19 și art. 23 din ghidul solicitantului;
 2. au conturile bancare blocate;
 3. solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an calendaristic);
 4. solicitanții au prezentat declarații inexacte la sesiunea anterioară;
 5. solicitanții nu și-au indeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetul local, precum și bugetul asigurărilor de stat;
 6. furnizează informații false în documentele prezentate;
 7. a comis o grava greșeală în materie profesională sau nu  i-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în masura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 8. face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. solicitanții nu au prevăzut în statutul organizației, activitatea corespunzatoare domeniului la care doresc să participe;
 10. solicitantul nu prezintă declarația stipulată de art.  23 lit. k) la prezentul Ghid.

Criteriile  de  selecție  a  proiectelor pentru  activități nonprofit de  interes general.

Grila de  acordare a  punctajelor pentru  proiectele pentru activități nonprofit de interes general este următoarea:

Criterii de evaluare Punctaj maxim
1. Relevanţă şi coerenţă 35
1.1. Cât de convingător este descrisă problema abordată? 10
1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă?

(Obiective SMART-S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

10
1.3. Cât de clar definit şi strategic este ales Grupul/grupurile ţintă? 5
1.4. În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. Soluţii inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiţii, etc.) 5
1.5. În ce măsură tema proiectului se încadrează în priorităţile de dezvoltare locală stabilite de către consiliul local? 5
2. Metodologie 25
2.1. Cât de necesare, realiste şi coerente între ele sunt activităţile propuse în cadrul proiectului? 5
2.2. Cât de clar şi realist este calendarul activităţilor? 5
2.3. Cât de coerente sunt activităţile propuse cu obiectivele proiectului?

(coerenţă=obiective – activităţi – rezultate – impact în rândul grupului ţintă şi al comunităţii)

5
2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activităţile propuse? 5
2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect?

Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 1

5
3. Durabilitate 20
3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor ţintă? 10
3.2. În ce măsură activităţile proiectului vor putea fi continuate şi după încheierea acestei finanţări? 5
3.3. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare?

(devine model pentru alte proiecte)

5
4. Buget şi eficacitatea costurilor 20
4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli? 10
4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului? 10
Punctaj maxim 100

Notă: Nu poate fi luat în considerare spre finanţare un proiect care nu a întrunit un minim de 60 de puncte.

 

  Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive este următoarea:

 1. Programul „Promovarea sportului de performanţă”
Nr. crt. Criteriu Punctaj

maxim

1 Anvergura proiectului 30
 1.1  Incadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, interjudeţean, naţional, internaţional. 15
 1.2 Categoriile de vârstă cărora se adresează proiectul (copii, juniori şi seniori) în raport cu sistemul valoric al competiţiei. 15
2 Relevanţa proiectului sportiv 15
 2.1 Relevanta proiectului pentru contextul sportiv local al anului în care se desfăşoară. 10
 2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local. 5
3 Fezabilitatea proiectului sportiv 15
3.1. Solicitantul are suficientă experienţă în managementul de proiect şi capacitate de administrare a proiectului. 10
3.2. Solicitantul are suficientă competentă în domeniul căruia i se adresează proiectul. 5
4 Rezultatele proiectului sportive propus 25
4.1. Contribuţia adusă de sportivii locali în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, interjudetean, naţional de către federaţiile de specialitate şi Direcţia Judeţeană pentru Sport. 15
4.2. Rezultate aşteptate 10
5 Buget 10
5.1 Raportul cheltuieliestimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă

Cu activităţile planificate.

5
5.2. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost. 2
5.3. Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, sunt justificate şi oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau subdimensionate. 3
6. Continuitatea proiectului 5
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

Notă: Nu poate fi luat în considerare spre finanţare un proiect care nu a întrunit un minim de 60 de puncte.

 

 Programul „Sportul pentru toţi”

Nr. crt. CRITERIU PUNCTAJ MAXIM
1. Anvergura proiectului 30
1.1. Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, interjudetean, naţional, internaţional. 10
1.2. Număr estimat de participanţi. 15
1.3. Număr estimat de beneficiari indirecţi. 5
2. Relevanţa proiectului 20
2.1. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv local al anului în care se desfăşoară. 10
2.2. Gradul de vizibilitate al proiectului şi capacitatea de a consolida imaginea Râmnicului Sărat şi de a exploata potenţialul turistic al acestuia. 10
3. Fezabilitatea proiectului sportiv 10
3.1. Solicitantul are suficientă experienţă în managementul de proiect şi capacitate de administrare a proiectului. 5
3.2. Solicitantul are suficientă competenţă în domeniul căruia i se adresează proiectul. 5
4. Rezultatele şi impactul proiectului sportiv propus 25
4.1. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor. 15
4.2. Impactul şi rezultatele scontate sunt pozitive şi concludente pentru contextul sportiv local. 10
5. Buget 10
5.1. Raportul cheltuieli estimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate. 5
5.2. Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost. 2
5.3. Cheltuielile se încadrează în limitele legale corespunzătoare, sunt justificate şi oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau subdimensionate. 3
6. Continuitatea proiectului 5
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

Notă: Nu poate fi luat în considerare spre finanţare un proiect care nu a întrunit un minim de 60 de puncte.

 

Suma prevazută în bugetul Municipiului Râmnicu Sărat pentru finanțări nerambursabile ale  proiectelor persoanelor fizice,  asociațiilor și fundațiilor de drept privat, defalcată pe domenii, conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile al Municipiului Râmnicu Sărat, Nr. 101441/26.04.2021 este urmatoarea:

Cultură –    10.000     lei

Civic, social –  100.000     lei

Sport de masă –      20.000     lei

Sport de performantă- 50.000 lei

Mediu- 70.000 lei

Data  limita depunere a proiectelor este: 11 august 2021, ora  16:30.

Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 12 august 2021 – 18 august 2021.

Evaluarea și selectarea proiectelor depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat se face de către comisia de evaluare și selectie a  proiectelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 146 din 30.06.2021si a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 147 din 30.06.2021.

Lista finală a proiectelor evaluate, care îndeplinesc condițiile contractuale, se aprobă prin  Hotărârea Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat și se publică pe site-ul instituției.

Primar,

Cîrjan Sorin Valentin

Related posts