ANUNȚ

MUNICIPIUL RM.SĂRAT

STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1

TEL.0238/561946; fax 0238/561947

Web: www.primariermsarat.ro

ANUNT

           In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.09.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2016-2021 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, stabilirea termenului pentru depunerea unui nou proiect de management si intocmirea caietului de obiective;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2021;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare doua locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect –APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive (pozitia 1- 2 terenuri)”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect –APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021- domeniul sport;
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2021;
 9. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat a necesitatii achizitionarii de catre societate a unei autovidanje in regim second-hand, avand ca sursa de finantare fonduri proprii;
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui credit pentru investitii in valoare de 400.000 lei pe o perioada de 5 ani, de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu Programul de investitii al societatii;
 1. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de distributie apa si bransamente pe strazile Maior Nedelcu, Gheorghe Munteanu Murgoci, Pitaresei si Grebanului, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 611,4 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

 1. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele distributie de apa si bransamente pe strazile Aleea Stelelor-CT 202 si Intrarea Craitei –CT 807, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 342 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 212), strada Oltului nr.49, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.350/05.03.2021, catre domnul Rosca Dragos, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Ion (actual Fus) Ramona Valentina;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Toamnei (Aleea Smirdan), bloc 11C, scara B, etaj 4, apartament nr. 40, județul Buzău, catre doamna Shabalin (fosta Marin) Paula-Rozalia;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil (teren si constructii) in suprafata de 200.551 mp, avand numarul cadastral 36389, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.21, judetul Buzau, in patru loturi;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice”;
 5. Proiect de hotarare privind solicitarea de arondare a creselor « Mugurasii » si « Lumea Copilariei » din Municipiul Rm.Sarat, structuri apartinand Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, la Gradinita cu Program Prelungit « Mugurasii », respectiv Gradinita cu Program Prelungit « Lumea Copilariei », unitati de invatamant prescolar cu program prelungit, cu personalitate juridica, din Municipiul Rm.Sarat ;
 6. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat ;
 7. Proiect de hotarare privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat.

Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.08.2021-20.09.2021;
 2. Informare a Serviciului Impozite si Taxe Locale cu privire la calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale detinute in proprietate de persoanele fizice si persoanele juridice;
 3. Raportul Camerei de Conturi Buzau nr.900/06.08.2021 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.6/26.03.2019, transmis de catre S.C TUC S.A Rm. Sarat prin adresa nr.1064/14.09.2021;
 4. Hotararea nr.1/17.09.2021 a Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat – aprobare a Planului de rezilienta al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
 5. Informarea nr.18612/20.09.2021 a Biroului Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice referitoare la adresa nr.2227/09.09.2021 a Colegiului National “Alexandru Vlahuta” Rm.Sarat, respectiv adresa nr.1760/15.09.2021 a Liceului Tehnologic “Victor Frunza” Rm.Sarat;

Adresa nr.11548/21.09.2021 a Institutiei Prefectului-Judetul Buzau, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.19459/23.09.2021, referitoare la memoriul transmis de catre Primarul Municipiului Rm.Sarat si consilierii locali din cadrul Consiliului Local Rm.Sarat referitor la eventuala decizie de reinchidere a Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru pacientii non-COVID.

Publicăm astăzi 24.09.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          984/24.09.2021.

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

                     PRIMAR

 

 

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 30.09.2021

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  30.09.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.09.2021 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.09.2021 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.09.2021 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

  

 

Nr. 984

Rm. Sarat 24.09.2021

 

Anexa la Dispozitia nr.________________

PROIECT AL ORDINII DE ZI

cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 30.09.2021

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.187/24.09.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.188/24.09.2021 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2016-2021 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, stabilirea termenului pentru depunerea unui nou proiect de management si intocmirea caietului de obiective

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.189/24.09.2021 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.190/24.09.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare doua locuri de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect –APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.191/24.09.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive (pozitia 1- 2 terenuri)”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect –APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.192/24.09.2021 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.193/24.09.2021 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021- domeniul sport

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.194/24.09.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare nr.195/24.09.2021 privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat a necesitatii achizitionarii de catre societate a unei autovidanje in regim second-hand, avand ca sursa de finantare fonduri proprii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.196/24.09.2021 privind aprobarea contractarii unui credit  pentru investitii in valoare de 400.000 lei pe o perioada de 5 ani, de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu Programul de investitii al societatii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.197/24.09.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele de distributie apa si bransamente pe strazile Maior Nedelcu, Gheorghe Munteanu Murgoci, Pitaresei si Grebanului, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 611,4 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare nr.198/24.09.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Inlocuire retele distributie de apa si bransamente pe strazile Aleea Stelelor-CT 202 si Intrarea Craitei –CT 807, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 342 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.199/24.09.2021 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 212), strada Oltului nr.49, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura  unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.350/05.03.2021, catre domnul Rosca Dragos, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Ion (actual Fus) Ramona Valentina

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.200/24.09.2021 privind aprobarea vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Toamnei (Aleea Smirdan), bloc 11C, scara B, etaj 4, apartament nr. 40, județul Buzău, catre doamna Shabalin (fosta Marin) Paula-Rozalia

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate calificata
15. Proiect de hotarare nr.201/24.09.2021 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil (teren si constructii) in suprafata de 200.551 mp, avand numarul cadastral 36389, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.21,  judetul Buzau, in patru loturi

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

si turism

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.202/24.09.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice

 

Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.203/24.09.2021 privind solicitarea de arondare a creselor « Mugurasii » si « Lumea Copilariei » din Municipiul Rm.Sarat, structuri apartinand Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, la Gradinita cu Program Prelungit « Mugurasii », respectiv Gradinita cu Program Prelungit « Lumea Copilariei », unitati de invatamant prescolar cu program prelungit, cu personalitate juridica, din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
18. Proiect de hotarare nr.204/24.09.2021 privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
19. Proiect de hotarare nr.205/24.09.2021 privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
20. Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.08.2021-20.09.2021;
 2. Informare a Serviciului Impozite si Taxe Locale cu privire la calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale detinute in proprietate de persoanele fizice si persoanele juridice;
 3. Raportul Camerei de Conturi Buzau nr.900/06.08.2021 privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.6/26.03.2019, transmis de catre S.C TUC S.A Rm. Sarat prin adresa nr.1064/14.09.2021;
 4. Hotararea nr.1/17.09.2021 a Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat – aprobare a Planului de rezilienta al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
 5. Informarea nr.18612/20.09.2021 a Biroului Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice referitoare la adresa nr.2227/09.09.2021 a Colegiului National “Alexandru Vlahuta” Rm.Sarat, respectiv adresa nr.1760/15.09.2021 a Liceului Tehnologic “Victor Frunza” Rm.Sarat;
 6. Adresa nr.11548/21.09.2021 a Institutiei Prefectului-Judetul Buzau, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.19459/23.09.2021, referitoare la memoriul transmis de catre Primarul Municipiului Rm.Sarat si consilierii locali din cadrul Consiliului Local Rm.Sarat referitor la eventuala decizie de reinchidere a Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru pacientii non-COVID;

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts