ANUNȚ de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 12.10.2021

ANUNȚ

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 12.10.2021, orele 1600 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Renovare cladire ghetou Focsani nr.7A si montare panouri fotovoltaice”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, in vederea depunerii fisei de proiect APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare a unui loc de joaca”, in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect –APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Asfaltare strada Mircea cel Batran”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau.

Publicăm astăzi 08.10.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.  23122/08.10.2021.

 Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 12.10.2021

 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(3), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare raportat la faptul ca data de 15.10.2021, este termen limita pentru depunerea fiselor de proiect pe APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  12.10.2021, orele 1600 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 12.10.2021 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 12.10.2021 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 12.10.2021 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                  Vagyas-Davidoiu Manuela

 Nr. 1027

Rm. Sarat 08.10.2021

  

Anexa la Dispozitia nr.________________

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 12.10.2021

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.206/08.10.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Renovare cladire ghetou Focsani nr.7A si montare panouri fotovoltaice”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, in vederea depunerii fisei de proiect APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.207/08.10.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare a unui loc de joaca”,  in Zona Urbana Marginalizata a Municipiului Rm.Sarat in vederea depunerii fisei de proiect –APEL de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.208/08.10.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Asfaltare strada Mircea cel Batran”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Investitii

Majoritate

simpla

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts