PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 178 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iulie 2020

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 178
privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iulie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 16 iulie 2020, ora 930.
(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.
Art.2. Ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre nr. 118/08.07.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2020 pe cele două secțiuni;
2. Proiect de hotărâre nr. 119/08.07.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 3;
3. Proiect de hotărâre nr. 120/08.07.2020 rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020;
4. Proiect de hotărâre nr. 121/08.07.2020 rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
5. Proiect de hotărâre nr. 122/08.07.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 43/19.02.2020 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”;
6. Proiect de hotărâre nr. 123/08.07.2020 pentru modificarea bugetului proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii;
7. Proiect de hotărâre nr. 124/08.07.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată;
8. Proiect de hotărâre nr. 125/08.07.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și respectiv, în Consiliul Director ale Asociației „Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012;
9. Proiect de hotărâre nr. 126/08.07.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat;
10. Proiect de hotărâre nr. 127/08.07.2020 privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;
11. Proiect de hotărâre nr. 128/08.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
12. Proiect de hotărâre nr. 129/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 051 BUZĂU AUTOGARA XXL – LOPĂTARI, operatorului de transport SC MARY SYMON COMEX SRL;
13. Proiect de hotărâre nr. 130/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 057 BUZĂU AUTOGARA XXL – SĂPOCA – CHILIILE, operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL;
14. Proiect de hotărâre nr. 131/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD – CLONDIRU, operatorului de transport SC RCG BUS CĂTĂTURISM SRL;
15. Proiect de hotărâre nr. 132/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL;
16. Proiect de hotărâre nr.133/08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – formă actualizată;
17. Proiect de hotărâre nr. 134/08.07.2020 pentru aprobarea acordării de recompense financiare elevilor din județul Buzău care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020;
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău – 1-11 și 16-17 și vicepreședintele Consiliului Județean Buzău – domnul Adrian-Robert Petre, pct. 12-15;
Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.
Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 16 iulie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 08 IULIE 2020

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts