DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 31.08.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de 31.08.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.08.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice (inclusiv obligativitatea purtarii mastii de protectie).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 Nr. 694

Rm. Sarat 25.08.2020

 

Anexa la Dispozitia nr.________________

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.08.2020

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Sărat, post-mortem, domnului VALERIU OCTAVIAN STERIAN

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari negociati si asumati de catre Consiliul de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si a valorilor tinta ale acestora pentru perioada 2020-2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 326 mp (suprafata masurata)  apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 414), strada Revolutiei nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de executie-fundatie, catre Vasile Bebe, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, respectiv finalizarea unei locuinte proprietate personala, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18276/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Vasile Bebe

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
7. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Revolutiei nr.20 (parcela 427), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate calificata
8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate calificata
9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unui bun imobil-teren

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 206 mp, avand numarul cadastral 34486, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Gheorghita Lupescu nr.34, judetul Buzau, in doua loturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare privind atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment

Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil-constructie anexa (tribuna), avand numarul cadastral 36389-C11, constructie amplasata pe terenul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.21, judetul Buzau, teren inscris in Cartea Funciara nr.36389 Ramnicu Sarat, in vederea parcurgerii de catre autoritatea executiva a procedurilor de scoatere din functiune, casare si valorificare a acestuia, in conditiile instituite de prevederile legale in vigoare

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele autoritatii deliberative pana la declararea ca legal constituit a Consiliului local nou ales, dar nu mai mult de 3 luni, incepand cu luna septembrie 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Compartiment

Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate simpla
14. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.07.2020-21.08.2020;
  2. Informare privind Decizia nr.16/23.07.2020 pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control inregistrat la entitate sub nr.31858/15.06.2020 si la registratura Camerei de Conturi Buzau sub nr.1010/16.06.2020, acte administrative incheiate in urma misiunii Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgenta efectuata la Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului (UATM) Rm.Sarat;
  3. Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din Municipiul Rm.Sarat in semestrul I al anului 2020.

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts