DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară

  a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5), art. 139, alin. (5), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară,pentru marți, 20 octombrie 2020, ora 11,00,şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.  

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobareacontului de execuţie a bugetului municipiuluiBuzău, pe trimestrul III 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobareadocumentației privind asigurarea continuitățiiserviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, privind activitățilecolectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice și electrocasnice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitareinterioară și/sau exterioară a acestora; curățareași transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice; dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

5.- proiectul de hotărâre privind modificareaAnexei nr. 5^1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 204/02.09.2020 privindmodificarea și completarea Anexei nr. 4, respectivAnexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privindaprobarea înființării  unei societăţi cu răspunderelimitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistemcentralizat;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarearatificării actului de dezmembrare a imobiluluiteren cu număr cadastral 57925, situat înmunicipiul Buzău, Tarlaua 34, în două loturi cu numerele cadastrale 71701 și 71702, precum șialipirea lotului cu numărul cadastral 71702 rezultat în urma dezlipirii la imobilulteren cu numărul cadastral 56570 situat în municipiulBuzău, Tarlaua 34.

7.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţăpublică a prevederilor prezentei dispoziţii.

        PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

        Constantin Toma

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

​​SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                            Eduard Pistol

Buzău, 16 octombrie 2020        

Nr. 758

Related posts