DISPOZIȚIE Nr. 345 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii decembrie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 17 decembrie 2020, ora 1000.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

I. Depunerea jurământului de către domnul Vioiu Cristinel Nicolae, consilier județean supleant declarat ales și validat prin încheiere a Tribunalului Buzău.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. Proiect de hotărâre nr. 207/10.12.2020 pentru completarea componenţei Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Judeţean Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 208/10.12.2020 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 209/10.12.2020 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare;

4. Proiect de hotărâre nr. 210/10.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru mandatul 2020-2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 211/10.12.2020 privind numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 212/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020-2024;

7. Proiect de hotărâre nr. 213/10.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru mandatul 2020-2024;

8. Proiect de hotărâre nr. 214/10.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean pentru mandatul 2020-2024;

9. Proiect de hotărâre nr. 215/10.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020-2024;

10. Proiect de hotărâre nr. 216/10.12.2020 privind actualizarea componenței Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2020 – 2024;

11. Proiect de hotărâre nr. 217/10.12.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată;

12. Proiect de hotărâre nr. 218/10.12.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2020 pe cele două secțiuni;

13. Proiect de hotărâre nr. 219/10.12.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 6;

14. Proiect de hotărâre nr. 220/10.12.2020 privind rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020;

15. Proiect de hotărâre nr. 221/10.12.2020 privind rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 222/10.12.2020 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020;

17. Proiect de hotărâre nr. 189/15.10.2020 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2021 la nivelul Judeţului Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 223/10.12.2020 privind aprobarea formei revizuite a documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice;

19. Proiect de hotărâre nr. 224/10.12.2020 pentru aprobarea Documentației tehnico-economice – faza – Documentaţia pentru avizarea lucrările de intervenţie, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – etapa I – Modernizare şi extindere bloc operator, str. Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Judeţului Buzău (Consiliului Judeţean Buzău);

20. Proiect de hotărâre nr. 225/10.12.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 226/10.12.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău ;

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
17 decembrie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 10 DECEMBRIE 2020

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts