ANUNȚ

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 29.07.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Sărat, post-mortem, domnului IONESCU OCTAVIAN- FLORENTIN;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat, burse aferente anului scolar 2020-2021;
 5. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei persoane singure aflata in situatie de necesitate ;
 6. Proiect de hotarare privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal “Octavian Mosescu” din Municipiul Rm.Sarat;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat;
 8. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunității vânzării şi încheierii contractului de vânzare a unui imobil – cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat, aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Toamnei (Aleea Smirdan), bloc 11C, scara B, etaj 4, apartament nr. 40, județul Buzău;
 10. Proiect de hotarare privind atribuirea de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat;
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorului la societatea mai sus mentionata;
 1. Proiect de hotarare prin care Actionarul unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat ia act de raportul final al Comisiei de evaluare si negociere nr.640/09.06.2021 privind achizitia de pe piata libera a unui imobil cu destinatia viitor sediu social al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, respectiv de Hotararea Consiliului de Administratie al societatii mai sus mentionate, in calitate de organ de conducere, inregistrata sub nr. 96/10.06.2021, privind achizitia de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat a imobilului (constructii si teren in cota indiviza) situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu, bloc 1B, parter, ca urmare a finalizarii procedurii de achizitie derulata de S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
 2. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a hotararilor organelor de conducere ale societatii mai sus mentionate (Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie) cu privire la necesitatea achizitionarii a doua autobuze second-hand (un autobuz capacitate mare si un autobuz capacitate mica);
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2021;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” a Comunei Catina, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS a Comunei Puiesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat;
 6. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator;
 7. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile august 2021-octombrie 2021.

Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Adresa nr.1267/29.06.2021 a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.570/29.06.2021
 2. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor –semestrul I al anului 2021

Publicăm astăzi 23.07.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          5647/23.07.2021.

 

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Related posts