ANUNȚ

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(3), lit.b) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 05.11.2021, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre UAT Comuna Valea Ramnicului si UAT Municipiul Ramnicu Sarat in scopul implementarii proiectului aferent obiectivului de investitii “Construire pod trafic usor peste albia raului Ramnicu Sarat (inclusiv proiectare)” in cadrul Programului National de Investitii – Anghel Saligny, acord de parteneriat in care lider de parteneriat este UAT Comuna Valea Ramnicului.

Publicăm astăzi 01.11.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr. 32564/01.11.2021.

  

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Related posts