ANUNȚ și DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 25.11.2021

ANUNT

           In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.1138/08.11.2021 privind exercitarea temporara a atributiilor conferite de lege Primarului Municipiului Rm.Sarat de catre inlocuitorul de drept al acestuia -Viceprimarul Municipiului  Rm.Sarat, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 25.11.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul III al anului 2021;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat ;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat pentru anul 2021;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna;
 6. Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 65.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat ;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2 – Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat) a proiectului “Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, proiect depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii-9.1- Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti, de catre Politia Locala Rm.Sarat, in conditiile legii;
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2021;
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru „Extindere spatiu comercial”, pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei, bloc 23C – lot 1, parter (numar cadastral 35404), judetul Buzau;
 11. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a unui teren in suprafata de 2.879 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru construirea unui locas de cult, pe durata existentei edificiului bisericesc;
 12. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” -S.A, a amplasamentului obiectivului de investitii „Proiect tip -Construire cresa medie, strada Focsani nr.21, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” si asigurarea conditiilor in vederea executarii acestuia;
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2021;
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 303), strada Jiului nr.9, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.227/16.02.2021, catre domnul Paraschiv Valica, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Toader Marius.

Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.10.2021-18.11.2021

 

Publicăm astăzi 19.11.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          ________/19.11.2021.

  

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 25.11.2021

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.1138/08.11.2021 privind exercitarea temporara a atributiilor conferite de lege Primarului Municipiului Rm.Sarat de catre inlocuitorul de drept al acestuia -Viceprimarul Municipiului  Rm.Sarat;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  25.11.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 25.11.2021 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 25.11.2021 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 25.11.2021 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

Nr. 1189

Rm. Sarat 19.11.2021

  

                                                          Anexa la Dispozitia nr.________________

PROIECT AL ORDINII DE ZI

cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 25.11.2021

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.239/19.11.2021 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul III al anului 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.240/19.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.241/19.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.242/19.11.2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat pentru anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.243/19.11.2021 privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.244/19.11.2021 privind repartizarea sumei de 65.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.245/19.11.2021 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2 – Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat) a proiectului “Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, proiect depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii-9.1- Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Programe cu Finantare Externa Majoritate absoluta
8. Proiect de hotarare nr.246/19.11.2021 privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Politia Locala Rm.Sarat, in conditiile legii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.247/19.11.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare nr.248/19.11.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru „Extindere spatiu comercial”, pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei, bloc 23C – lot 1, parter (numar cadastral 35404), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Serviciul Urbanism

 

Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.249/19.11.2021 privind darea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a unui teren in suprafata de 2.879 mp, teren apartinand domeniului  public al Municipiului Rm.Sarat, pentru construirea unui locas de cult, pe durata existentei edificiului bisericesc

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare nr.250/19.11.2021 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului obiectivului de investitii „Proiect tip -Construire cresa medie, strada Focsani nr.21, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” si asigurarea conditiilor in vederea executarii acestuia

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.251/19.11.2021 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2021

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Spatiu Locativ Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.252/19.11.2021 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 303), strada Jiului nr.9, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura  unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.227/16.02.2021, catre domnul Paraschiv Valica, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Toader Marius

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
15. Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.10.2021-18.11.2021

 

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

Related posts