HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat

          Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 22.12.2021;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.43661/13.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;

– raportul Directiei Economice-Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.43735/14.12.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ insotit de Nota Serviciului Impozite si Taxe Locale nr.43703/14.12.2021 privind aplicarea bonificatiei de 10% la plata cu anticipatie a taxei pe cladiri si terenuri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Rm.Sarat, in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care s erefera la o perioada mai mare de un an;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

-Nota de fundamentare a Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, prin directorul economic, inregistrata sub nr.21352/08.10.2021;

-prevederile art.56, art.120, alin.(1), art.121, alin.(1) si (2) si art.139, alin.(2) din   Constitutia Romaniei, republicata;

-prevederile art.4 si art.9, paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;

-prevederile art.7, alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare ;

-prevederile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

 • prevederile H.G nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

-prevederile Legii nr.112/2016 privind aprobarea <LLNK 12015    41180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a   Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

-prevederile O.U.G nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

-prevederile HG nr.159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor                   metodologice de aplicare a <LLNK 12015   227 10 201   0 18>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12016     1 20 301   0 31>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;

-prevederile Legii nr.209/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-prevederile O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-prevederile Legii nr.111/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-prevederile Legii nr.203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale;

-prevederile art.5, alin.(1), lit.a) si alin.(2), art.16, alin.(2), art.20, alin.(1), lit.b), art.27, art.30 si art.76^1 alin.(2) si (3) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.13/2019 pentru aprobarea <LLNK 12018    89180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018  privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

– prevederile Legii nr.185/2019 pentru modificarea <LLNK 12015     0932 2f1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea <LLNK 11999   105132 3^2   9 44>art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;

 • prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a -Reteaua de localitati, actualizata;
 • prevederile Legii nr.265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si regim de inchiriere;
 • prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizata;
 • prevederile H.C.L. nr.133/2009 privind delimitarea zonelor situate in intravilanul Municipiul Rm Sarat;
 • prevederile HCL nr. 256/2009, privind delimitarea terenurilor situate in extravilanul localitatii Rm Sarat;
 • prevederile HCL nr. 188/2012 privind Regulamentul cadru pentru organizarea si executarea serviciului public local in regim de inchiriere pe raza Municipiului Rm.Sarat;

-prevederile HCL nr.136/30.06.2021 privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, precum si stabilirea tarifului pentru colectare deseuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci;

-prevederile HCL nr.120/27.05.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au incheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-prevederile HCL nr.103/22.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020);

 • propunerile privind nivelul impozitelor si taxelor ce urmeaza a se aplica in anul 2022 de catre unitatile subordonate Consiliului local, respectiv de catre compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat;

-procedura statuata de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa    decizională în administraţia publică, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

-prevederile HCL nr.253/13.12.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manciulea Dan Traian, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

-prevederile HCL nr.235/28.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie 2021– ianuarie 2022;

– prevederile art.5 lit.m) si n), art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) si lit.d), alin.(4), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.  Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante anuale si se achita in doua rate egale, pana la data de 31 martie si respectiv 30 septembrie inclusiv, potrivit art. 462 alin.(1), 467 alin. (1) si art. 472 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport pana la data de 31 martie se aplica o bonificatie de 10 % atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice, potrivit art. 462 alin.(2), art.467 alin. (2) si art. 472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Taxa pe cladiri si taxa pe teren, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Rm.Sarat, in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, calculate similar cu impozitul pe cladiri, respectiv similar cu impozitul pe teren, se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv, potrivit art.462 alin.(4^1) si art.467 alin.(4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata anticipata a taxei pe cladiri si terenuri conduce la acordarea bonificatiei de 10% potrivit dispozitiilor art.462, alin.(2) si art.467, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

4.1 In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri (art.462, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare) si taxa pe teren (art.467 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare) se plateste lunar, pana la data de de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta. Plata anticipata nu conduce la acordarea de bonificatii.

4.2 In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, colecteaza taxa pe cladiri (art.462, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare) si taxa pe teren (art.467 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare) de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. Plata anticipata nu conduce la acordarea de bonificatii.

Art.5. Impozitul anual pe cladiri, pe teren si pe mijloacele de transport datorat bugetului local municipal, de catre persoanele fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, fiecare, se plateste integral, pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie potrivit dispoziilor art. 462 alin.(3), art. 467 alin. (3) si art. 472 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.6. (1) Scutirile se aplica in baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior care atesta situatia respectiva, potrivit art. 456 alin. (1), art. 464 alin.(1) si art. 469 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.21, alin.1, pct. 71 si pct. 102 din HG nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si se aplica cu data de 01 ianuarie a anului fiscal urmator;

(2) Scutirea de impozit se aplica pentru cladirea folosită ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) si j) din Legea nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant  la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român  şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;

 • Scutirea de impozit se acorda integral pe cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi potrivit art.456, alin.(1) lit.r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe intreaga cladire folosita ca domiciliu potrivit art.456, alin.(1), lit.s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990 118 4318<2   1  6> 1 şi <LLNK 11990   118 4318<2   5 44>art.5, alin.(1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la <LLNK 11999   105132 3[2   1 44>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare<LLNK 12000   189 12 2K1   0 18>. Scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza.
 • Scutirea de impozit/taxa pe cladiri in cazul scutirilor prevazute la art.456, alin.(1), lit.p), r), s) si t) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda astfel:
 1. a) scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la art.456, alin. (1) lit. r), respectiv cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;
 2. b) scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia, pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la art. 456 alin. (1) lit. p), s) si t), adica pentru: clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) si j) din Legea nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cladirea  folosita ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 4318<2   1  6> 1 şi <LLNK 11990   118 4318<2   5 44>art.5, alin.(1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la <LLNK 11999   105132 3[2   1 44>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dar si pentru mostenitorii legali indiferent de localitatea in care acestia domiciliaza, pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. In situatia in care o cota-parte din cladirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti.
 • Scutirea de impozit pe clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, se acorda potrivit art. 456 alin. 1) lit. t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative potrivit art. 456 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Scutirea de impozit se aplica numai pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2, lit.c)-f) si j) din Legea nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român  şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;
 • Scutirea de impozit/taxa pe terenuri in cazul scutirilor prevăzute la art. 464 alin. (1) lit. r), s) şi t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda astfel:

a)scutirea se acorda integral pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la art.464, alin. (1) lit. r), respectiv terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;

b)scutirea se acorda pentru intregul teren aferent cladirii de domiciliu detinuta in comun cu sotul sau sotia, pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la art. 464 alin. (1) lit. s) si t), adica pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin.(1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza si respectiv  terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. In situatia in care o cota-parte din terenul aferent cladirii de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti;

 • Scutirea de impozit/taxa pe terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, se aplica cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documente justificative potrivit art. 464, alin.(1), lit. t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative potrivit art. 464 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Scutirea de impozit pe terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război potrivit art. 464 alin.(1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pe terenul aferent cladirii de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 si art.5 (1) – (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda integral pentru terenurile detinute in comun cu sotul/sotia. Numai in situatia in care o cota parte din teren apartine unor terti, scutirea nu se acorda si pe cota de proprietate detinuta de acesti terti;
 • Scutirile prevazute la art. 456 alin. (2), art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror aprobare cade in sarcina Consiliului local, intra in vigoare cu data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune actele justificative.
 • Scutirea de impozit pe un singur mijloc de transport aflat în proprietate sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 469 alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda integral pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor mentionate la aceste litere, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota parte detinuta de acesti terti. Scutirea de impozit pe un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerea contribuabilului, se aplica potrivit cotei-parti detinuta in proprietate, chiar si in cazul sotilor. Scutirea de impozit se aplica cu data de 01 ianuarie a anului fiscal urmator depunerii cererii insotita de documentele justificative, cu exceptia scutirilor prevazute la art. 469 lit.b) care se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative-adica mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I de invaliditate;

Art.7. Creantele fiscale (impozit cladiri, impozit teren, impozit mijloace de transport) restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2021, mai mici de 40 lei, se anuleaza potrivit prevederilor art. 266 alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Anularea se aplica la totalul creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2021.

Art.8. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit dispozitilor art. 183 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Art.9. La depunerea cererii pentru vizarea anuala a autorizatiei taxi, solicitantii trebuie sa prezinte la Compartimentul Autorizarea Serviciilor de Transport Local, certificate fiscale emise de Serviciul de Impozite si Taxe Locale, din care sa rezulte achitarea tuturor obligatiilor fiscale existente in sold la data depunerii cererii.

Art.10. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2022.

Art.11. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr. 258/16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, completata si modificata prin HCL nr.2/28.01.2021.

Art.12. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Impozite si Taxe Locale si toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat si unitatile subordonate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat.

Art.13. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 22.12.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.c) (majoritate absoluta)  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 12 voturi pentru, 5 abtineri si un vot impotriva din numarul total de 18 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

 

        Preşedinte de şedinţă,                                                              Contrasemneaza pentru legalitate,

    Domnul consilier Popescu Stanciu                                                              Secretar general,  

                                                                                                                                 Vagyas-Davidoiu Manuela   

                                                                                                                         

Nr. 262

Rm.Sărat 22.12.2021

Related posts